20/07

ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ 2018-2022

 

ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ 2018-2022

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Д-р. Маријан Денковски
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ на СКМ
Д-р. Коста Изов
 Д-р Ќенан Ферати
 

СОБРАНИЕ НА СКМ

Претседател на Собрание СКМ
Д-р Оливер Манасиев
Потпретседател
Д-р Линдихана Емини
Потпретседател
Д-р Вјоса Положани
 

Состав на Собрание на СКМ 2018-2022

 

Регионален одбор Гевгелија  со Дојран, Валандово и Богданци

 

Регионален одбор Битола со Ресен и ДемирХисар

 

Регионален одбор Делчево со Берово и Пехчево

 

Регионален одбор Струмица

 

Регионален одбор Прилеп со Крушево и Македонски брод

 

Регионален одбор Кавадарци со Неготино и Демир Капија

 

Регионален одбор Штип со Радовиш

 

Регионален одбор Кочани со Виница

 

Регионален одбор Куманово со Кратово и Крива Паланка

 

Регионален одбор Велес

 

Регионален одбор Свети Николе со Пробиштип и Македонска Каменица

 

Регионален одбор Струга со Вевчани

 

Регионален одбор Гостиварсо Дебар

 

Регионален одбор Тетово

 

Регионален одбор Кичево

 

Регионален одбор Охрид

 

Регионален одбор Аеродром

 

Регионален одбор Чаир со Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево

 

Регионален одбор Кисела Вода

 

Регионален одбор Гази Баба

 

Регионален одбор Карпош со Ѓорче Петров и Сарај

 

Регионален одбор Центар

 

Состав на Извршен Одбор на СКМ

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

 

ОБВИНИТЕЛИ

 

СУДОТ НА ЧЕСТА

 

БРАНИТЕЛИ

 

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ СТОМАТОЛОШКИ ПРАШАЊА

 

КОМИСИЈА ЗА СТОМАТОЛОШКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА

 

КОМИСИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ

 

КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

 

КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

 

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМАТИВНО – ПРОПАГАНДНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ

 

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧЕН НАДЗОР

 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА