22/07

ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ 2018-2022

 

Стоматолошка комора на Македонија
Д-р. Маријан Денковски – Претседател
Д-р. Коста Изов – Заменик
Д-р Ќенан Ферати – Заменик
Собрание на СКМ
Д-р Оливер Манасиев – Претседател
Д-р Ана Сотировска – Заменик
Д-р Вјоса Положани – Заменик
Извршен одбор на СКМ
Д-р. Мирилинд Селими – Претседател
Д-р. Весна Чемерска Попова – Заменик
Д-р. Борче Стојанов – Заменик
Д-р. Александра Табаковска – Член
Д-р. Марина Прентовска – Член
Д-р. Јован Гагалевски – Член
Д-р. Фисник Касапи – Член
Д-р. Јордан Стојановски – Член
Д-р. Димитар Малишевски – Член
Д-р. Агрон Пашоли – Член
Д-р. Арбен Асани – Член
Надзорен одбор на СКМ
Д-р. Ѓорѓи Топузовски – Член
Д-р. Сабетим Черкези – Член
Д-р. Зоран Целакоски – Член
Д-р. Антонио Жунгулов – Член
Д-р. Зулбеар Мемеди – Член
Суд на честа на СКМ
Д-р. Катерина Стаменkовска – Претседател
Д-р. Мирјана Ангеловска – Член
Д-р. Диме Цветков – Член
Д-р. Марјан Ристевски – Член
Д-р. Методи Читкушев – Член
Д-р. Мишко Левков – Член
Д-р. Јета Лимани – Член
Д-р. Игор Џаневски – Член
Д-р. Сашко Јорданов – Член
Д-р. Фатмир Ахмети – Член
Д-р. Валмир Села – Член
Д-р. Арлинда Џељалдини – Член
Д-р. Звезда Кочов – Член
Д-р. Михајло Петровски – Член
Д-р. Емица Младеновска Спасиќ – Член
Обвинител на СКМ
Д-р. Бруно Николовски – Обвинител
Д-р. Антонио Митевски – Заменик
Д-р. Фламир Хавзиу – Заменик
Бранители на СКМ
Д-р. Марјан  Пасков – Бранител
Д-р. Весна Илиевска – Бранител
Д-р. Биљана Видоеска – Бранител
Д-р. Боби Мицевски – Бранител
Д-р. Весна Панова – Бранител
Д-р. Назми Ферати – Бранител
Д-р. Исмаил Јусуфи – Бранител
Д-р. Бранко Младеновски – Бранител
Д-р. Павле Јованчев – Бранител
Комисија за стручни стоматолошки прашања  
Д-р. Киро Папакоча – Претседател
Д-р. Линдихана Емини – Член
Д-р. Елизабета Ѓоргиевска – Член
Д-р. Габриела Чучкова – Член
Д-р. Амет Демири – Член
Д-р. Владо Ванковски – Член
Д-р. Грчев  Александар – Член
Комисија за економски прашања 
Д-р. Зоран Нунев  – Претседател
Д-р. Горан Мишевски – Член
Д-р. Маријана Оџакова Тилева – Член
Д-р. Кире Алексов – Член
Д-р. Артан Салиу – Член
Претседател на комисија за статутарни и правни прашања  
Д-р. Ана Генчовска – Претседател
Д-р. Драган Китановски – Член
Д-р. Иван Нацевски – Член
Д-р. Гоце Цветановски – Член
Д-р. Џељал Ибраими – Член
Комисија за награди 
Д-р. Драги Ристов – Претседател
Д-р. Никола Матушко – Член
Д-р. Соња Роголева – Член
Д-р. Илија Чавков – Член
Д-р. Сулејман Мела – Член
Комисија за информативно пропагандна и издавачка дејност
Д-р. Шериф Шаќири – Претседател
Д-р. Ивона Петрушевска – Член
Д-р. Душко Ѓурчиноски – Член
Д-р. Минур Мемишовски – Член
Стручен надзор 
Д-р. Ана Миновска – Претседател
Д-р. Илијана Муратовска – Член
Д-р. Јетмире Алимани Јакупи – Член
Д-р. Фросина Јовановска – Член
Д-р. Дејан Ристевски – Член
Управување со Фондот за взаемна помош
Д-р. Фатон Бајрами – Претседател
Д-р. Благоја Поповски – Член
Д-р. Горан Алексов – Член
Развој на стоматолошкиот здравствен систем
Д-р. Милан Ламевски – Член
Д-р. Ѓорѓи Ников – Член
Д-р. Спасенија Ѓорѓиевска – Член
Д-р. Игор Кировски – Член
Д-р. Трајан Николов – Член
Д-р. Костадин Гетов – Член
Д-р. Вања Георгиевски – Член
Д-р. Томе  Пиперевалиев – Член
Комисија за меѓународна сорабтка 
Д-р. Коста Изов – Претседател
Д-р. Ирина Трајковска Зареска – Член
Д-р. Гордана Жунгулов – Член
Д-р. Флорим Шишко – Член
Д-р. Скелќим Селими – Член
Централна изборна комисија 
Д-р. Ненад Цветановски – Претседател
Д-р. Александар Стојановски – Член
Д-р. Милан Нацевски – Член
Д-р. Костадин  Митев – Член
Д-р. Ридван Алили – Член
Комисија за стоматолошка етика и деонтологија
Д-р. Горанчо Колевски – Претседател
Д-р. Зумри Емурлаи – Член
Д-р. Снежана Стојмановска – Член
Д-р. Горан Златаноски – Член
Д-р. Елизабета Стевковска Цветковска – Член
Делегати во Собранието на Стоматолошка комора на Македонија 2018 – 2022
Регионален одбор Делчево за подрачјето на општините: Делчево, Берово и Пехчево
Д-Р.ДИМИТАР МАЛЕШЕВСКИ
Регионален одбор Битола за подрачјето на општините: Битола, Могила, Новаци, Ресен и Демир Хисар
Д-Р.АНДРЕЈА РЕНДЕВСКИ
Д-Р.БЛАГОЈ ПОПОВСКИ
Д-Р АЛЕКСАНДРА ТАБАКОВСКА
Д-Р ЗОРАН ШУШАК
Д-Р СПАСЕНИЈА ЃОРГИЕВСКА
Регионален одбор Велес за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка
Д-Р ТРАЈАН НИКОЛОВ
Регионален одбор Гевгелија за подрачјето на општините: Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци
Д-Р КОНСТАНТИН ГЕТОВ
Регионален одбор Гостивар за подрачјето на општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша, Дебар и Центар Жупа
Д-Р МЕФАИЛ СУЛЕЈМАНИ
Д-Р АГРОН ПАШОЛИ
Д-Р БАШКИМ САИТИ
Д-Р АНА СОТИРОВСКА
Регионален одбор Кавадарци за подрачјето на општините: Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија
Д-Р ВЕСНА ЧЕМЕРСКА ПОПОВА
Д-Р МИЛАН ЛАМЕСКИ
Регионален одбор Кичево за подрачјето на општина Кичево
Д-Р ХАЈРЕДИН СУЛЕЈМАНИ
Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА
Регионален одбор Кочани за подрачјето на општините: Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново – Облешево
Д-Р ОЛИВЕР МАНАСИЕВ
Регионален одбор Куманово за подрачјето на општините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Старо Нагоричане и Липково
Д-Р АРБЕН АСАНИ
Д-Р СНЕЖАНА СТОЈМАНОВСКА
Д-Р ГОРАНЧО КОЛЕВСКИ
Регионален одбор Охрид за подрачјето на општините: Охрид и Дебарца
Д-Р ГРАЦИЈА БАКРАЧЕСКА
Д-Р МИРЈАНА АНГЕЛОСКА
Регионален одбор Прилеп за подрачјето на општините: Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Македонски Брод и Пласница
Д-Р ДАФИНА БОГЕСКА
Д-Р КРУМЕ ЧЕСНОСКИ
Д-Р ЈОВАН ГАГАЛЕСКИ
Регионален одбор Струга за подрачјето на општините: Струга и Вевчани
Д-Р МАРИНА ПРЕНТОВСКА
Д-Р ВЈОСА ПОЛОЖАНИ
Регионален одбор Струмица за подрачјето на општините: Струмица, Василево, Босилово и Ново Село
Д-Р МАРИЈАНА ОЏАКОВА ТИЛЕВА
Д-Р ДРАГИ РИСТОВ
Регионален одбор Тетово за подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце
Д-Р ЌЕНАН ФЕРАТИ
Д-Р ДИЈАНА ЈАНКУЛОВСКА
Д-Р ЛИНДИХАНА ЕМИНИ
Д-Р ЏЕЛАЛ ИБРАИМИ
Д-Р АМЕТ ДЕМИРИ
Регионален одбор Штип за подрачјето на општините:  Штип, Карбинци, Радовиш и Конче
Д-Р БОРИС СТОЈАНОВ
Д-Р ЃОРЃИ НИКОВ
Регионален одбор Центар за подрачјето на општина Центар
Д-Р МАРИЈА ПЕЕВА ПЕТРЕСКА
Д-Р КАТЕРИНА СТАМЕНКОВСКА
Регионален одбор Карпош за подрачјето на општините: Карпош, Ѓорче Петров и Сарај
Д-Р ЦВЕТАНКА БАЈРАКТАРОВА МИШЕВСКА
Д-Р АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ
Д-Р АРБЕН ЕМИНИ
Регионален одбор Кисела Вода за подрачјето на општините: Кисела Вода, Сопиште, Студеничани и Зелениково
Д-Р ДРАГАН КИТАНОВСКИ
Д-Р АНА ГЕНЧОВСКА ДОЛЕНЦ
Регионален одбор Аеродром за подрачјето на општина Аеродром
Д-Р ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВСКА
Регионален одбор Гази Баба за подрачјето на општините Гази Баба, Илинден, Петровец и Арачиново
Д-Р НЕНАД ИВАНОВСКИ
Д-Р ГОРАН МИШЕВСКИ
Регионален одбор Чаир за подрачјето на општините: Чаир, Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево
Д-Р ФИСНИК КАСАПИ
Д-Р МАЈА НЕДЕВА ШИКОВА
Регионален Одбор Свети Николе за подрачјето на општините: Свети Николе, Лозово, Пробиштип и Македонска Каменица
Д-Р ЗОРАН НУНЕВ