18/10

ПСС

псс

Одобрува плаќање на 6 рати. Висината на ратата не треба да изнесува помалку од 1/3 од месечната плата

ПСС изјава

ПСС потврда