Пристап до податоци од јавен карактер

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник бр. 43/2012, 145/2012, 65/2013, 87/2013, 164/2013, 39/2014 и 43/2014), Претседателот на Стоматолошката комора на Македонија, Проф. д-р Владимир Поповски со Решение бр. 03-231/1 го назначи следното службено лице за контакт.

За службено лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информации се именува:

-Ивана Несторовска

Тел- 078/213-641

E-mail: ivana@stomatoloskakomora.org

baner_javen_karakter