18/10

Младинска книга

mladinska kniga

Одобрува попуст од 10% за плаќање во готово и плаќање на 6 рати без камата. Висината на ратата не треба да изнесува помалку од 620,00 денари.

младинска книга изјава

младинска книга потврда