Извршен одбор

Решение за годишен план стручен надзор 2018

Одлука за зголемување на дневниците за комисиите за стручен надзор

Годишен план 2018

Одлука за реновирање и опремување на деловните простории

Одлука за редовен стручен надзор

Одлука за работниот текст за Законот за здравство на РМ

Одлука за предлог правилници за работа

Одлука за одбивање на барање

Одлука за именување на претседател и заменици на Извршен одбор

Одлука за измена и дополнување на Правилникот за систематизација

Одлука за избор на координатори

Одлука за избор на уредник и заменици, Уредувачки одбор, Издавачки совет на Vox Dentari

Одлука за доделување еднократна взаемна помош

Одлука за висина на хонорарот за претседателите на комисиите за стручен испит

Одлука за висина на дневници за делегати

Одлука за ангажирање на договор за дело

Одлука за обнова на лиценца

Одлука за одбивање на барањето 1

Одлука за одбивање на барањето 2

Одлука за одбивање на барањето 3