Галерија

Светски ден на оралното здравје 2015 година

Светски ден на оралното здравје 2015 година

Одбележување на 20 годишнината од Стоматолошка комора на Македонија

20 годишнината од Стоматолошка комора на Македонија

Конститутивна седница на Собранието на СКМ 2014 година

Конститутивна седница на Собранието на СКМ 2014 година

Комисии и тела на СКМ

Комисии и тела на СКМ

2.

Едукативни предавања на деца од I-V одделение

44444

5-та седница на Собранието на СКМ

Состанок на К-4 во Словенија 2015-година

Состанок на К-4 во Словенија 2015-година

К-4 Конгрес на нови технологии Скопје 2014

К-4 Конгрес на нови технологии Скопје 2014

Светски ден на оралното здравје 2017 година

Светски ден на оралното здравје 2017

Предавање  на Универзитет Трето Доба

Предавање на Универзитет Трето Доба