4/06
Одлука на Собранието на Комората

Одлука на Собранието на Комората

Почитувани, на ден 27.02.2015 година, Извршниот одбор на Стоматолошката комора на Македонија на својата осма седница донесе: О Д Л У К А да се предложи на Собранието на Комората укинување на спорни одредби од Статутот на Комората согласно заклучокот за поведување на прекршочна постапка бр. 09-3/1 од 12.01.2015 од Комисијата за заштита на конкуренцијата […]

Прочитај Повеќе
4/06
ЗАПИСНИК (04.06.2014)

ЗАПИСНИК (04.06.2014)

02-425/2 З А П И С Н И К Од III-та седница на Извршниот одбор на Стоматолошка комора на Македонија, одржана на 04.06.2014 година во Велес. На седницата присуствуваа сите членови на ИО на СКМ,а поканет гостин беше д-р Благоја Петров како претседател на Регионален одбор Велес. Врз основа на член 23 од Статутот на […]

Прочитај Повеќе