Добре дојдовте на страната на стоматолошка комора


mainimageСтоматолошката комора на Македонија е независна, непартиска и непрофитна организација на докторите на стоматологија кои вршат професионална дејност, без разлика на полот, националноста и вероисповеста здружени заради заштита и унапредување на стручноста, етичките должности и права, подобрување на квалитетот на стоматолошката здравствена заштита, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, како и заради аштита на интересите на стоматолошката професија. Комората ги застапува и заштитува интересите на сите доктори на стоматологија кои се нејзини членови и доброволно пристапиле во неа и се грижи за угледот и дисциплината во вршењето на стоматолошката професија, независно каде ја обавуваат својата дејност.


До членовите на ИО на СКМ, претседателите на РО на СКМ и организаторите на КСУ – се дава на јавна расправа Нацрт – Правилникот за облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачите на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите на континуирано стручно усовршување за обновување на лиценцата за работа за здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата

Почитувани,

 

Ве информираме дека Нацрт – Правилникот за облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачите на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите на континуирано стручно усовршување за обновување на лиценцата за работа за здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата е изготвен и усвоен на седница на Извршен одбор на Стоматолошката комора на Македонија одржана на 27.02.2015.

Согласно Одлуката од седницата на ИО од 27.02.2015 подзаконски акт се доставува на јавна расправа и тоа до :

-членовите на ИО на СКМ,

-претседателите на РО на СКМ,

-до сите организатори на облиците за континуирано стручно усворшување (стоматолошките факултети и стоматолошките стручни друштва и здруженија).

Вашите предлози, сугестии, измени или дополнувања може да ги доставите на mail :jasminka@stomatoloskakomora.org од 02.03.2015 најдоцна до 17.03 2015 година.

Пристигнатите предлози за измени и дополнувања на овој подзаконски акт на Комората ќе бидат резгледани на седница на Комисијата за правни прашања при СКМ на седница којашто ќе се одржи на 18.03.2015 година.

Ви благодариме.

Предлог правилник за КСУ


 СООПШТЕНИЕ ДО ЧЛЕНСТВОТО

Почитувани колеги, Стоматолочката комора на Македонија организира отворен ден на комората каде што секој член на комората ќе може да дојде на разговор директно со раковотството на комората за одредени идеи, забелешки или предлози. Секоја среда од 15 до 17 часот во просториите во комората почнувајки од 18.02.2015 год.

Со почит

Стоматолошка комора на Македонија

 

ГИ ПОВИКУВАМЕ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КОЛЕГИ КОИ ПЛАТИЛЕ, А НЕ ЈА ПОМИНАЛЕ ОБУКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ДА СЕ ПРИЈАВАТ КАЈ СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА КОМОРАТА ПРЕКУ Е-МАИЛ АДРЕСАТА ana@stomatoloskakomora.org ИЛИ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ 071/219-201. ЗА ТЕРМИНОТ И МЕСТОТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБУКАТА ЌЕ БИДЕТЕ ИЗВЕСТЕНИ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ МАИЛ.

 

ГИ МОЛИМЕ НАШИТЕ ЧЛЕНОВИ КОИ СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА ЗА 2014 ГОДИНА ГИ ДОСТАВУВААТ ПРЕКУ МАИЛ, ЗА ИСТОТО ДА ЈА КОРИСТАТ СЛЕДНАТА Е-МАИЛ АДРЕСА: florentina@stomatoloskakomora.org